Miljöarbete

DET ÄR KÄNSLAN SOM SKAPAR RUMMET

MILJÖARBETE

Modesty ska bedriva ett kontinuerligt och förebyggande miljöarbete för att förbättra såväl den yttre miljön som arbetsmiljön och där helhetssynen betonas. Våra insatser styrs av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Vi ska följa lagar, regler och förordningar både när det gäller den yttre miljön och arbetsmiljön vilket utgör ett minimikrav.

Vi ska möta våra kunders förväntningar med miljöanpassad verksamhet och samarbeta med producenter med ett aktivt miljöarbete och godkända miljöprodukter med exempelvis miljömärkningen Svanen. Vi strävar efter att minska avfallsmängden genom att produkterna ska ha en lång livslängd och gå att endera återanvända, återvinna eller förnya. 

Produktvalsprincipen ska gälla, d.v.s. när ett bättre alternativ ur miljösynpunkt finns tillgängligt ska detta väljas. Ej återvinningsbara produkter ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt och källsorteras vid miljöstation.

Miljöarbete